Аналитик геометр улирлын шалгалтын асуулт

on Tuesday, December 7, 2010

1.Матриц,түүн дээр хийх үйлдлүүд
2.Матрицийн тусгай хэлбэрүүд
3.Тодорхойлогч түүний чанарууд
4.Саррюсийн дүрэм (гурвалжны дүрэм)
5.Минор ба алгебрийн гүйцээлт
6.Урвуу матриц
7.Уялдсан матриц
8.Шугаман тэгшитгэлийн системийг зайлуулах аргаар бодох
9.Урвуу матрицаар системийг бодох
10.Тэгшитгэлийн систем бодох Крамерийн дүрэм
11.Вектор огторгуй
12.Илэрхий огторгуй
13.Хувийн утга
14.Хувийн вектор
15.Характеристик тэгшитгэл
16.Ортогональ матриц
17.Ортогональ нормчлогдсон векторууд
18.Диогнальчлагдах, диогнальчлагч матриц
19.Диогнальчлах шинжүүр
20.Диогнальчлагдах хүрэлцээтэй нөхцөл
21.Тэгш хэмтэй матриц
22.Ортогональ диогнальчлагдах шинж
23.Бөхсөн матриц
24.Бөхөөгүй матриц
25.Шатласан мөр хэлбэрт матриц
26.Гурвалжин хэлбэрт бичигдсэн систем
27.Нэгэн төрлийн систем
28.Нэгэн төрлийн биш систем
29.Нэгж матриц
30.Диогналь матриц
31.Матрицыг тоогоор үржүүлэх
32.Матрицыг нэмэх
33.Координатын систем
34.Хавтгай дээрх декартын тэгш өнцөгт координатын систем
35.Огторгуй дахь декартын тэгш өнцөгт координатын систем
36.Баруун гарын дүрэм
37.Хоёр цэгийн хоорондох зай
38.Туйлын координат
39.Кардиоид
40.Туйлын өргөтгөсөн координат
41.Вектор, түүн дээр хийх үйлдлүүд
42.Векторыг тоогоор үржүүлэх
43.Вектор дээрх шугаман үйлдлүүдийн чанарууд
44.Шугаман хамааралтай векторууд
45.Векторуудын шугаман эвлүүлэг
46.Компланар векторууд
47.Хавтгайн суурь вектор
48.Огторгуйн суурь вектор
49.Векторын тэнхлэг дээрх проекц
50.Векторыг координатын тэнхлэгүүд дагуух байгуулагчаар задлах
51.Векторын кординатын тэнхлэгүүдтнэй үүсгэх өнцөг олох
52.Радиус вектор
53.Хэрчмийг өгөгдсөн харьцаанд хуваах
54.Векторын скаляр үржвэр,түүний чанарууд
55.Координатаараа өгөдсөн векторуудын хоорондох өнцөг тодорхойлох
56.Хоёр векторын перпендикуляр байх нөхцөл
57.Вектор үржвэр,түүнйи чанарууд
58.Холимог үржвэр
59.Талбай ба эзэлхүүн
60.Давхар вектор үржвэр
61.Шугамын тэгшитгэл
62.Хувьсах координат
63.Шугамын параметрт тэгшитгэл
64.Гадаргуугийн тэгшитгэл
65.Нормаль вектор
66.Хавтгайн хэрчим дэх тэгшитгэл
67.Шулууны хэрчим дэх тэгшитгэл
68.Ерөнхий тэгшитгэлээрээ өгөгдсөн 2 хавтгай болон хоёр хавтгай дээрх шулууны хоорондох өнцөг олох
69.Шулууны чиглүүлэгч вектор
70.Шулууны вектор хэлбэр дэх параметрт тэгшитгэл
71.Хавтгай шулуун хоёрын хоорондох өнцөг
72.Цэгээс хавтгай хүртлэх зай
73.Цэгээс хавтгай дээрх шулуун хүртлэх зай
74.Эллипс,түүний тэгшитгэл
75.Тойрог,түүний тэгшитгэл
76.Гипербол ,түүний тэгшитгэл
77.Парабол, түүнийтэгшитгэл
78.Координатын тэнхлэгүүдийн параллель зөөлт
79.Тэнхлэгийг эргүүлэх
80.2-р эрэмбийн гадаргуу
81.Эллипсоид
82.1 хөндийт гиперболоид
83.2 хөндийт гиперболоид
84.Эллипслэг конус
85.Эллипслэг параболоид
86.Гиперболлог параболоид
87.Шугамлаг гадаргуу
88.Цилиндр гадаргуу
89.Эллипслэг цилиндр
90.Конус гадаргуу

Шалгалтыг бичгээр авах ба карма оноо бүрдүүлэлтэндээ анхаараарай. Мөн давтлага Пүрэв гаригт 16.00 цагт өгнө.

2 comments:

Anonymous said...

124 munkh-erdene hi bagshaa asuultaa awlaa

Anonymous said...

Royal Mungunhonh: bagshaa ene manai asuult mun bz dee te???

Post a Comment

2 people have left comments

Anonymous

Anonymous said:

124 munkh-erdene hi bagshaa asuultaa awlaa

Anonymous

Anonymous said:

Royal Mungunhonh: bagshaa ene manai asuult mun bz dee te???

Та IT-н онлайн с ургалт явагдвал хамрагдах уу?